Regulamin


Żółta linia pod tytułem

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona Ads-Center.NET/audyt/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Ads-Center.NET, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Ads-Center.NET, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony Ads-Center.NET, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie Ads-Center.NET umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą w celu zamówienia usług lub kontaktu po sprzedażowego.
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Ads-Center.NET Sp z O.O., adres siedziby: Ul. Gwiaździsta 62/12/2, Wrocław 53-413, adres do doręczeń: Ul. Gwiaździsta 62/12/2, Wrocław 53-413 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000717286, NIP: 8992840746, REGON: 369435580, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 10000, adres poczty elektronicznej: adscenter.net@gmail.com, tel.: +48 506 405 176.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. Audyt SEO - Usługa elektroniczna polegająca na przeprowadzeniu badania poprawności budowy strony pod kontem HTML oraz znaczników SEO.
  6. Audyt linków - Usługa elektroniczna polegająca na badaniu linków przychodzących do danej domeny.
  7. Ponowny Audyt SEO - Usługa elektroniczna polegająca na ponownym sprawdzeniu poprawności kodu strony z przyjętymi wytycznymi w zakresie HTML i SEO.
  8. Partnerstwo - Usługa elektroniczna polegająca na stałej współpracy gdzie Partner dostarcza do Ads-Center.NET adresy stron które mogą wymagać audytu SEO.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej.
  10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony Ads-Center.net/audyt/ korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z formularza do zamawiania usług Audyt SEO
   2. korzystanie z formularza do zamawiania usług Audyt Linków
   3. korzystanie z formularza do zamawiania usług powtórny Audyt SEO
   4. korzystanie z usługi Partnerstwo
   5. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   6. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 ,podpunkt 5 i 6, Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Audytu SEO polegającej na sprawdzeniu podstaw budowy strony w celu przeprowadzenia badania jest zawarta na czas jednego audytu. Cena za usługę jest określana indywidualnie dla każdego zlecenia.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Audytu linków polegającej na sprawdzeniu linków przychodzących do danego adresu internetowego jest zawarta na czas jednego audytu. Cena za usługę jest określana indywidualnie dla każdego zlecenia.
   3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej powtórny Audytu SEO polegającej na ponownym sprawdzeniu budowy strony jest zawarta na czas jednego audytu. Cena za usługę jest określana indywidualnie dla każdego zlecenia.
   4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Partnerstwo polegającej na działaniu na rzecz Ads-Center.NET jako partner którego obowiązkiem jest pozyskiwanie adresów które jeszcze nie były poddane audytowi (audyt SEO), w zamian za 10 % prowizji od sumy netto uzyskanej od sprzedanego audytu, jest zawarta na czas nieokreślony. Prowizja dla partnera jest ustalona na poziomie 10 % od kwoty netto z faktur wygenerowanych przy sprzedaży audytów z poleconych przez partnera stron. Ads-Center.NET zastrzega sobie prawo wymówienia partnerowi współpracy w przypadku używania spamu lub innych technik uważanych za nielegalne do promocji naszych usług. Partner sam ponosi odpowiedzialność za wszystkie kroki które postawi w celu zwiększenia swoich zysków z naszej współpracy.
   5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adscenter.net@gmail.com, lub klikając link w stopce e-maila który ostatnio otrzymał
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adscenter.net@gmail.com
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Ads-Center.NET korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Ads-Center.NET Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Ads-Center.NET, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Ads-Center.NET/audyt/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Statuetka Firma Godna Zaufania otrzymana za 2018 rok

Certyfikat WiarygodnaFirma.pl

Mamy udokumentowaną długą historię działania Ads-Center.NET 2006-2024 r.
Kopiowanie wszystkich treści z adresu ads-center.net oraz subdomen jak i podstron surowo zabronione. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Ads-Center.NET Sp Zo.o..